Абонамент 20202020 baner 990x340

Актове и протоколи по Наредба 3 Файлове

Образец 1

 • Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж

Образец 2

 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Образец 2а

 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура

Образец 4

 • Заповедна книга

Образец 5

 • Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основния репер на строежа

Образец 3

 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен пла е приложен по отношение на застрояването

Образец 6

 • Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи

Образец 7

 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция

Образец 8

 • Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения

Образец 9

 • Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения

Образец 10

 • Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството

Образец 11

 • Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи

Образец 12

 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията

Образец 13

 • Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други

Образец 14

 • Акт за приемане на конструкцията

Образец 15

 • Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)

Образец 16

 • Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него)

Образец 17

 • Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия
 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК