Абонамент 20202020 baner 990x340

Нормативи с общо предназначение

Закон за устройство на територията

Обн., ДВ, бр. 1/2001 г., последни изменения - ДВ, бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93/2009 г .; бр. 15, 41, 50, 54 и 87/2010 г .; бр. 19, 35, 54 и 80/2011 г .; бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99/2012 г .; бр. 15, 24, 27 и 28/2013 г .; изм. и доп., бр. 66/2013 г .; изм., бр. 109/2013 г..; изм. и доп., бр. 49 и 53, 98 и 105/2014 г.; изм., бр. 35, 61, 62, 79 и 101/2015; бр. 15/2016 г.; изм. и доп., бр. 51/2016 г.; бр. 13, 63, 92, 96 и 103 /2017 г.; бр. 21, 28, 55 И 108/2018 г.; изм. и доп., бр. 1, 24, 25, 41 и 44/2019 г.

Наредба № 1/2003 за номенклатурата на видовете строежи

Обн., ДВ, бр. 72/2003 г.; бр. 23/2011 г.; изм. и доп., бр. 98/2012 г.; изм. и доп., бр. 56/2017 г.

Наредба № 2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Обн., ДВ, бр. 72/2003 г.; изм. ДВ бр. 49/2005 г.; изм. и доп., бр. 98/2012 г.; изм. и доп., бр. 65/2016 г.; бр. 87/2017 г.

Наредба № 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Обн., ДВ, бр. 72/2003 г., изм. бр. 37/2004 г., бр. 29/2006 г.; изм. и доп., бр. 98/2012 г.; изм. и доп., бр. 65/2016 г.; изм. и доп., бр. 56/2017 г.

Наредба № 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Обн., ДВ, бр. 51/2001 г.; изм., ДВ, бр. 85 и 96/2009 г.; изм. и доп., бр. 93/2014 г.; изм., бр. 102/2014 г. (публ. сп. Строителен обзор, бр. 10/2014 г.); изм., бр. 13/2015 г; бр. 44/2017 г. (публ. сп. Строителен обзор, бр. 5/2017 г.)

Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

Обн., ДВ, бр. 7/2007 г.; изм.; ДВ; бр.38/2008 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 22/2010 г.; изм., бр. 98/2011 г.; изм. и доп., бр. 2 и 80/2013 г.; изм., бр.102/2014 г.; изм., бр. 79/2015 г.

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Обн., ДВ, бр. 17/2004 г.

Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Изд. КИИП, обн., ДВ, бр. 17/2008 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 58/2013 г.; изм. и доп, бр. 27/2017 г., изм. бр. 46/2018 г.

Закон за камарата на строителите

Обн., ДВ, бр. 108/2006 г.; изм., бр. 19, 35 и 92/2009 г.; бр. 15/2010 г.; бр. 82/2012 г.; изм. и доп., бр. 83/2013 г.; изм. и доп., бр. 13, 63 и 92/2017 г.; бр. 25/2019 г.

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Обн., ДВ, бр. 20/04.03.2003 г.; последни изменения - бр.13/2008 г.; бр. 28/2009 г.; бр. 15/2010 г.; бр. 82/2012 г.; бр. 66 и 83/2013 г.; изм., бр. 98/2014 г.; бр. 27/2016 г..

Наредба № 1 за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Обн., Дв, бр. 68/2004 г.; изм., бр. 77/2006 г. - ОТМЕНЕНА, ДВ, бр. 69/2013 г.

Наредба № 1 за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране

Обн., ДВ, бр. 49/2004 г.

Закон за независимите оценители

Обн. ДВ, бр. 98/2008 г.; изм., ДВ, бр. 49 и бр. 62/2010 г.; бр. 19/2011 г.

Правила за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за издаване на лицензи на консултанти

Заповед № РД-02-14-802/30.12.2003

Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Обн., ДВ, бр. 98/2012 г.; изм. и доп., бр. 65/2016 г.; изм., бр. 56/2017 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК