Абонамент 20202020 baner 990x340

Разходни норми в строителството

Прието е в практиката, разходите за единица строителна продукция да се обособяват и наричат “разходни норми”. Терминът “норма” почти винаги ни води до асоциация на задължителност. Когато се казва или пише за нормативен разход или за разходни норми се подразбира, че някой, някога, някъде е направил и обосновал норма и тя е задължителна за участниците в строително-инвестиционната дейност. Така беше до 1991 год., до когато за всеки вид строителна работа имаше задължителна твърда цена и тази цена се образуваше от задължителни разходни норми. Това положение, обаче предполага задължително и точно определени технология и организация на процесите. След либерализацията на строителните цени от 1991 год., настъпи объркване и стъписване по отношение на използваните до тогава разходни норми, групирани в сборници “уедрени сметни норми” (УСН). После свикнахме с обърканата ситуация и обърканото положение стана нормално. От тогава (1991 г.) до сега сборниците УСН са с неопределен статут в смисъл на задължителност, но се използват в практиката. Появиха се и нови разработки на сборници с разходни норми, например “Разходни норми СЕК” .

Принципна разлика между УСН и СЕК няма. Разликите, до колкото ги има, се обуславят от променените материали и технологии на изпълнение.

Уедрените сметни норми (УСН) са разработени в периода 1976-1978 г. при използваните тогава материали и технологии. Сега нещата са променени.

С тези промени са съобразени и постоянно се съобразяват разходните норми на СЕК.

При възлагане на обществени поръчки, инвеститорите предпочитат да се позовават на УСН, които макар и от по-друг период, са били одобрени от държавен орган. Някои строителни фирми и програмисти обаче, се възползват умело от това обстоятелство и променят или допълват УСН в собствена изгода, без да разберат това инвеститорите-възложители. В това принципно няма нищо лошо, ако не съществува явна корист, а тя съществува, защото “поправките”, “актуализациите” и “допълненията” на УСН са по правило в полза на една от страните - тази, която ги е правила. Поправячите поставят шифри (сигнатури) от УСН, вмъкват ги в базата данни на УСН и инвеститорите не могат лесно да открият промяната която ги ощетява. Подобни деяния не са нито нарушения, нито злоупотреби, нито измами. Цените на СМР се договарят, а кой, как ще анализира и ще определя цената си е негов проблем.

Разходните норми за труд, материали и механизация по които се ценообразува строителството, независимо кой ги е разработил и кой ги предлага, не принадлежат за сега към стандартите и другите инженерни нормативи, които са задължителни за всички проектанти, инвеститори и изпълнители. (Специално за стандартите също има особености, обяснени в т. 3.9 и Приложение № 4).

Следователно, Разходните норми са препоръчителни норми, които проектантите възприемат като разчети, а инвеститорът-възложител и строителите могат с договорна клауза да ги възприемат като задължителни и като база за разплащане.

Няма утвърдени от държавен или от браншов орган задължителни разходни норми за строителство.

Всеки разход е свързан с определена технология и всеки възложител и изпълнител би трябвало във всеки конкретен случай да избира и определят технологията и нормата.

Законът не позволява монопол, картел и типизация в строителната дейност, въпреки че някои лансират изгодни на тях картелни варианти. За инвеститорите-възложители е по-лесно и по-удобно въобще да не се намесват в проблемите на разходните норми и калкулацията, а да търсят единична цена чрез състезание.

Софтуерните програми за изчисляване и преизчисляване на сметните стойности работят на един принцип, независимо от кого са разработени и как се рекламират. Те само изчисляват. Базите от разходни норми са различни и често се подправят.

Когато се договаря да се работи (остойностява) по разходни норми, трябва да се уточни точно според кои разходни норми, а инвеститорът-възложител да проверява дали се остойностява по договорените норми.

И понеже проверките стават сравнително трудно, се препоръчва договарянето на цената да става по по-рационалните методи, като например “глобална цена” или готови единични цени.

Разходната норма за всеки вид работа, включително и ремонтните работи, може да се вземе от съответната брошура “Разходни норми - СЕК”, които са средни за страната и не е възможно да покрият всички конкретни случаи. Когато се касае за специфични случаи при скъпи видове работи, разходната норма може да се получи по аналитичен или експериментален път или да се поръча на експертна фирма да я състави и съгласува.

Подробности има в книгата на СЕК "Строителни сметки и цени".

 РАЗХОДНИ НОРМИ НА СЕК

СЕК 01 Земни работи
СЕК 02 Строителни кофражи
СЕК 03 Строителни армировки
СЕК 04 Бетонни и стоманобетонни работи
СЕК 05 Зидарски работи
СЕК 06 Покривни работи
СЕК 07 Тенекеджийски работи
СЕК 08 Дърводелски работи
СЕК 09 Облицовки
СЕК 10 Мазачески работи
СЕК 11 Настилки
СЕК 12 Стъкларски работи
СЕК 13 Бояджийски работи
СЕК 14 Изработка и монтаж на метална дограма и стоманени конструкции
СЕК 15 Хидроизолации
СЕК 16 Топлоизолации
СЕК 17 Монтаж и доставка на дограми
СЕК 18 Тръбопроводи, отопление и вентилация
СЕК 20 Сухо строителство
СЕК 22 Сградни В и К инсталации
СЕК 23 Външни водопроводи и канализации
СЕК 26 Пътища, улици, тротоари, озеленяване
СЕК 27 Хидротехническо строителство
СЕК 34 Електрически инсталации в сгради
СЕК 49 Разваляне и разрушаване на сгради съоръжения

УЕДРЕНИ СМЕТНИ НОРМИ

01 Земни работи
02 Високо строителство
03 Пътно и ЖП строителство
04 Водноенергийно, мелиоративно и тунелно строителство
05 Водопроводи, канализации, пречиствателни станции и промишлени тръбопроводи
06 Монтаж на силнотокови кабелни линии
07 Общостроителни работи по кабелни линии
08 ОВ и климатични инст., кухненски, хладилни и перални уредби, монтаж на асансьори
09 Тръбопроводи и арматура
11 Пещостроителни работи по топлотехнически устройства и химически съоръжения
12 Монтаж на метални конструкции
13 Монтаж на енергийни, отоплителни и промишлени котли
14 Водни турбини и генератори, напорни тръбопроводи, затворни съоръжения
15 Монтаж на турбини и генератори
16 Монтаж на стоманобет. конструкции и бетонови елементи в сгради и съоръжения
17 Подземно минно строителство в рудничната промишленост
18 Подземно минно строителство във въглищната промишленост
22 Монтаж на металообработващи, пресови, леярски и др.машини
23 Монтаж на подемно-транспортни механизми
24 Монтаж на КИП и А
34 Електромонтажни работи
35 Монтаж на мрежи ниско напрежение и електропроводи до 400 KV
36 Трансформаторни постове и електрически подстанции
37 Монтаж на ТТ, радиотранслационни и слаботокови кабелни линии
38 Монтаж на стационарни ТТ съоръжения
39 Монтаж на контактна мрежа 25 KV, 50 Hz по ЖП линии
40 Сигнализация, централизация, и блокировка на ЖП линии
41 Монтаж на контактни мрежи и фидери 1500 V в мините
42 Монтаж на компресори, помпи и вентилатори

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК