2019 baner 2667x833-01

сп. Строителен обзор

Акт образец 16 не е достатъчен, за да се ползва строежа

По градове, села и квартали се набиват в очи реклами за строежи с акт 16. В различните средства за осведомяване отговорни фактори и журналисти се позовават на акт 16, за да съобщят или да се похвалят, че определен строеж е напълно завършен и напълно годен за експлоатация. А в действителност, погледнато нормативно, това не е вярно. Някои не знаят какво точно означава този документ, други ползват инерцията от преди десетилетия, а трети просто злоупотребяват или направо лъжат с користна цел.

Техническите спецификации - абсолютна необходимост за реална строителна цена

Чуждестранните експерти се учудват как определяме цена на вид СМР по общи наименования, без техническа спецификация.

Нереална и съмнителна е всяка цена за вид СМР, а от там и за строеж, ако за нея няма конкретна техническа спецификация.

Техническата спецификация е документът (част от проекта), в който се посочват характеристични подробности за продукта, който ще се влага или за продукта, който ще се получи.

Задълженията за техническите спецификации произтичат от задълженията за прилагането на Директива 89/106 на ЕИО, която от 2013 г. се заменя с Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара за строителни продукти.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Наредбата за строителните отпадъци

На 13 ноември 2012 г. влезе в сила Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 11 ноември 2012 г. Пълният текст на наредбата поместихме в миналия - брой 10 на сп. „Строителен обзор”.

Коментар не написахме там, защото ни трябваше време да проумеем сложността на текстовете.

Минималната часова ставка за 2013 година

Минималната часова ставка за дейностите от отрасъл Строителство е необходима за бенефициентите и участниците на/в обществените поръчки.

В Закона за обществените поръчки, чл. 56, алинея първа е записано:

Продават ли се наистина недвижими имоти под себестойност?

Всеки ден в различни осведомителни средства излизат данни за намаления или увеличения на пазарните цени на недвижимите имоти. Цените са винаги в евро, а не в лева. Строителните цени, които обявява СЕК в “Строителен обзор” или в “Справочник за цените в строителството” са винаги в лева. Механичното сравняване на строителната цена (само СМР) с обявяваните пазарни цени и то едните в евро, а другите в лева, причинява недоразумения, въпроси и противоречиви тълкувания.

Коригиране и преразглеждане на договорени цени

В практиката почти няма случай да не се наложи да се промени цена. При обществените поръчки е забранено „да се променят” сключените договори, но това не се контролира и не се спазва, защото „животът го налага”. При другите поръчки имаме трудности в договорната формулировка за промяна на цените, от което произхождат и спорове. Какви са препоръчителните практики?

Статията е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Определяне на цените за подизпълнителите

Кризата и „разни други дреболии” увеличиха рязко броя на подизпълнителите и на обемите СМР, превъзлагани на подизпълнители. Не сме срещали норматив или препоръка, или анализи за добри практики, отнасящи се до размера на „комисионата” на главния изпълнител. Има ли данни за приличния процент, който главният изпълнител би задържал за себе си?

Отговорът е достъпен само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Да не забравяме за земетресенията

 • Коментар на СЕК
 • Норми за земетръсни области от 1912 година
 • Становище на специалисти
 • Мерки за защита и препоръки на различни институции

Прогнозна цена за строителен ремонт

В член 169 на Закона за устройство на територията е записано, че строежите в Р България се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок съществените нормативни изисквания за носимоспособност и дълготрайност, пожароустойчивост, хигиенни изисквания, защита от шум и опазване на околната среда, достъпна среда, защита при бедствия и аварии, физическа защита.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Увеличават се отговорностите и задълженията на строителите по ЗУТ

Последното, засега, 59-то изменение на ЗУТ влезе в сила от 26 ноември 2012 година. В миналия брой на „Строителен обзор” отделихме и изброихме промените, които засягат проектирането и реализацията на строежите, в това число задълженията и отговорностите на участниците, дефинирани в част трета на ЗУТ. Промените засягат по-осезателно дейностите на проектантите и строителите и в по-малка степен на възложителите инвеститори и на консултантите-надзорници.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК