Абонамент 20202020 baner 990x340

Договаряне

Допълнителни услуги след основното строителство

В договорите за строителство все по-често има раздели за допълнителни, нестроителни видове работи и услуги, както и доставка на резервни части, които строителят ще изпълни сам или чрез превъзлагане. По този начин възложителят печели и време, и средства.

Уточнявания за обезщетения и неустойки при договаряне на строежите

Традиционно използваните средства срещу частично или пълно неизпълнение на договорни задължения се договарят в пет групи договорености: за гаранции, за обезщетения, за компенсации, за отбиви в цените и за неустойки. Неустойките са известни още под името “санкции”.

Общият признак на тези средства е усвояването на някаква сума от изправната страна за частично или пълно неизпълнение на договорно задължение от другата страна.

Използването на тези средства се обуславя от стремежа на двете страни за бързо, и което е по-важно, извънсъдебно уреждане на възникнали проблеми поради частичното или пълното неизпълнение на договорни задължения.

Договаряне на промени по време на изпълнението

Почти във всеки договор за изпълнение на строителство има, а и винаги би трябвало да има, раздел или поне клауза за евентуална „промяна на обстоятелствата”.

Под „обстоятелствата“ трябва да се разбират тези обстоятелства, при които е сключен договорът. Договореността за изменения на обстоятелствата в тази редакция не е много издържана, защото не показва същността на разпоредбата. Много изменения на обстоятелствата, при които е сключен договорът, могат да настъпят, без това да се отрази на неговото изпълнение. Нещо повече - могат да се появят изменения на обстоятелствата, които да облекчат изпълнението на договора. Ще имаме предвид изменения на обстоятелствата, които затрудняват изпълнението на договора. Едно по-добро заглавие е “Затрудняващи обстоятелства”.


На къде тръгва строителството и има ли приоритети за 2013 година?

„Изминаха четири месеца в строително бездействие.”

Такъв е краткият коментар на по-големия брой от регистрираните правоспособни строителни фирми в България. Предварителните статистически данни показват, че в сравнение с четирите месеца на миналата година обемът на СМР в сградното строителство е намалял с 10 – 12 процента, а в инфраструктурното строителство – със 7 – 8 процента. Намалели са с около 10 % заетите в строителството работници, въпреки че зимата беше по-лека. Същевременно цените на СМР са се увеличили с около един процент. Има основание да се предположи, че през май обемите ще спадат, а цените ще се увеличават. От юни до края на годината, обаче, се очаква значително увеличение на обемите, поне в парично изражение, защото ще се увеличат разплащанията на договорените средства по европрограмите за строителство.

Завършване на строежи, договорени по FIDIC. Българските практики

Завършването на строежите в разговорните практики, а все още и в договорни взаимоотношения, при частни поръчки, много често се нарича приемане. По-възрастните колеги пренасят наименованието на тази процедура от времето, когато се работеше по Правилника за капиталното строителство (ПКС). Сега приемателна процедура няма. Има процедури по освидетелстване на завършването и по издаване на Разрешение за ползване.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Отчитане на сделките за замяна (бартер) и засягащите ги промени по ЗДДС за 2013 година

Бартерните сделки намериха широко приложение в стопанския живот през последните години. Особено в строителството, тъй като чрез тях се осигурява урегулиран терен или право на строеж - необходими за изграждането на всеки строителен обект.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Договаряне и плащане за доставки на съоръжения и материали

Описание на съоръженията и материалите

Необходимостта от и начина на описване в договора на съоръженията и материалите, които трябва да бъдат доставени от изпълнителя, зависи от подхода на договаряне, избран от възложителя, както и от обхвата на задълженията на изпълнителя. В някои случаи, например, изпълнителят може да е един от няколкото ангажирани с изграждането на обекта и всеки изпълнител може да е длъжен да достави определени видове съоръжения и материали. В такъв случай възложителят ще трябва да координира задълженията и изпълнението на няколко изпълнители, за да постигне своите цели във връзка със строителството. За постигане на такава координация той трябва да има грижата съоръженията и материалите, които трябва да бъдат доставени от всеки от изпълнителите, да бъдат точно определени с договора в отделно приложение със съответния изпълнител поотделно и всички съоръжения и материали, необходими за изграждането на цялостния обект, да са разпределени между отделните изпълнители.

Участие на проектанта в оперативното ръководство

Тази статия е част от изложението "Използване на готови договори за проектиране и строителство".

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Участие на консултанта в оперативното ръководство на строежа

Тази статия е част от изложението "Използване на готови договори за проектиране и строителство".

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Възложителят като организатор на изпълнението

Тази статия е част от изложението "Използване на готови договори за проектиране и строителство".

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК