baner sek-bg 960 px

Въпроси и отговори

Сътрудничество и връзки между възложител и подизпълнители

Въпрос:
В процеса на изпълнението и при документиране на завършването настъпват разногласия и спорове, свързани със степента на взаимоотношенията между възложителя и подизпълнителите. Спорим доколко и по какви проблеми може да съществува пряка връзка, без да се предизвикват възражения у главния изпълнител. Интересуват ни препоръки за успешни практики.

Отговор:
Въпросът е интересен за практиката. Наши консултанти нерядко са помирители в подобни спорове. Предварително правим уговорка, че подобни спорове нямат преки парични последствия, а създават неприязън, която предизвиква конфликти по други проблеми.

Изпитване на водопроводните инсталации

В строителната книжарница и в сайта www.sek-bg.com постъпват въпроси, свързани с изпитването на сградните водопроводни инсталации и по-специално с документирането на изпитанията и, още по-специално, със съдържанието и редакцията на протоколите.

Нашите абонати се притесняват, че в нормативната уредба не намират образци за документиране на проведените изпитвания и питат имало ли е въобще такива образци, има ли сега, къде могат да ги намерят и, ако въобще няма, как да постъпват и, най-важно, технологията на изпитването и кои длъжностни лица трябва да подпишат протоколите.

Отговорът е лесен.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Коригиране и преразглеждане на договорени цени

В практиката почти няма случай да не се наложи да се промени цена. При обществените поръчки е забранено „да се променят” сключените договори, но това не се контролира и не се спазва, защото „животът го налага”. При другите поръчки имаме трудности в договорната формулировка за промяна на цените, от което произхождат и спорове. Какви са препоръчителните практики?

Статията е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Определяне на цените за подизпълнителите

Кризата и „разни други дреболии” увеличиха рязко броя на подизпълнителите и на обемите СМР, превъзлагани на подизпълнители. Не сме срещали норматив или препоръка, или анализи за добри практики, отнасящи се до размера на „комисионата” на главния изпълнител. Има ли данни за приличния процент, който главният изпълнител би задържал за себе си?

Отговорът е достъпен само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Нормите за разход на труд

При съставяне на единични калкулативни цени се използват различни норми за труд и за една и съща работа се получават различия и спорове между инвеститорския контрол и техническите ръководители. Във връзка с това питаме:

• Кой и как изработва норми за труд?
• Кои са легитимните разходни норми за труд?
• Доколко са верни и задължителни съществуващите норми?
• На какво се дължат различията?

Отговорът е достъпен само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Актуване на бетон, включително кофража и скелето

Появиха се инвеститори, които не желаят да ценообразуват и да плащат кофражи и подпорни скелета за кофражи, а направо за m3 положен бетон. Някой даже искат цената в m3 стоманобетон, но те са по-рядко. Как е правилно да съставим офертната цена в такива случаи, ако в количествената сметка няма позиции за кофражи и скелета, а само m3 бетон?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Актове, протоколи и проби при ВиК инсталации

Какви актове и протоколи трябва да се съставят за доказване на съответствието на водопроводните инсталации в сгради? От кого се подписват тези протоколи и актове. По кои образци се съставят? В Наредба №3 от 2003 г. няма такива образци. Кои и какви проби са задължителни, как се провеждат и доказват?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Експлоатационни срокове на строежите

Има ли нормативни документи - действащи или отменени, които да посочват нормативния експлоатационен срок на строежи според вида на тяхната носеща конструкция, материала от който са изпълнени и предназначението им, както и документи, които да посочват данни за физическо износване на сградите?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Водене дневник на строежа

Някои инвеститори, а вече и консултанти, упражняващи строителен надзор изискват „Строителен дневник” за обекта. Подобно нормативно изискване не откриваме. Имат ли право и ако имат право, какъв е форматът и какви са функциите на подобен дневник?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК