Абонамент 20202020 baner 990x340

Минималната часова ставка в офертите – норма, капан или плашило?

Автор: Super User, публикувано на 15 Януари 2018

Екип СЕК – сметки и цени

 

 • Необходимо ли е да се декларира числена величина на минималната часова ставка?
 • Какъв е размерът на минималната часова ставка за 2018 година?
 • Когато към офертата трябва да прилагаме анализни цени как се определя долната граница на часовата ставка при различните строителни професии?

 

В текстовете на сега действащия Закон за обществени поръчки (от април 2016 г.) няма изрично изискване за граничен размер на минимална часова ставка при определяне на единичните цени в офертата. В отменения Закон (чл. 56, ал. 1, т. 11) имаше текст, според който в офертата трябваше да има декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда. В Допълнителните разпоредби (§ 1, т. 12) беше уточнено, че „минималната цена“ на труд е минилния размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии от ЗБДОО на съответната година. Офериращите съобразяваха цените с това изискване. Имаше, макар и редки, случаи на неспазването на числената стойност за минимална часова ставка и съответно отстраняване на оферента от състезанието. За по сигурно и ние всяка година обявяваме какъв е размерът на минималната часовма ставка. В новата редакция на ЗОП няма изричен текст или думи относно минималната заплата или осигурителен доход. Указано е (чл. 47, ал. 3), че възложителят изисква от участниците да декларират , че офертите им са съставени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и т. н. Някои колеги от малки и средни строителни фирми не предвидиха, че комисиите ще поиската и проверят анализни цени, слязоха със стотинки под праговете за минимален осигурителен доход и ... бяха отстранени от състезанията.

В Декларацията по чл. 47, ал. 3 се вписва числена величина на часова ставка само ако това се изисква изирично. Това обаче не означава, че задължението е отпаднала. Когато анализните цени са изработени по средна часова ставка, която вече е винаги около или над 4.00 лева, няма опасност оферентът да слезе под минималната – 2.90 лева. Когато обаче анализните цени се съставят по диференцирани часови ставки, трябва да се внимава, защото ими случаи, при които членове на комисии и даже цели комисии считат, и може би са прави, че и при часови ставки по квалификация и по специалности не бива да се слиза под минимума.

 

Размерът на минималните часови ставки за 2018 година следва да се изчисли в съответствие с минималния осигурителен доход, определен в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г). Получава се:

 

 

Сгради и съоръжения (55)

Автомагистрали, пътища, писти (56)

Преносни и разпределителни мрежи (57)

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

603

634

510

Професии, неизискващи специална квалификация

510

510

510

Минимална часова ставка

3.16

3.25

2.89

 

Когато подписва Декларацията по чл. 47, ал. 3 ЗОП, строителят – оферент трябва да знае, че декларира единични цени по предоставената му КС, не по-ниски от 3.16 лева при сгради и 3.25 лева при пътища и писти.

 

Когато е необходимо с офертата да се представят анализни единични цени и трудът в калкулацията се остойностява съобразно квалификацията, часовата ставка за работник първа квалификационна степен не може да е по-ниска от 2.89 лева, за работник втора квалификационна степен – 3.60 лева при оферти за пътища и улици.

 

Когато единичните цени по отделни позиции от КС се определят съобразно средна часова ставка, тя не може да бъде по-малка от изчислените в таблицата – 3.16 лева за сгради и 3.25 лева за пътища и улици.

сп. Строителен обзор, бр. 11/2017 г.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК