2019 baner 2667x833-01

Промени в Наредбата за приемане на строежите

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 05 Декември 2017

Нови промени в Наредбата за въвеждане на строежите в експлоатация

На 31-ви октомври 2017 в Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България ДВ, бр. 87/2017 г.)

С измененията и допълненията се уточняват (конкретизират) изискванията за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

Измененията и допълненията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите са предизвикани от промяната в Закона за устройство на територията (ЗУТ), обнародвани в бр. 13 от февруари 2017 г. на Държавен вестник. Наред с многото други промени, за които писахме подробно в бр. 1/2017 г. на „Строителен обзор“, тогава беше допълнен и текста на член 177, ал. 3 от ЗУТ, според което допълнение в Наредба № 2 трябва да бъдат определени условията и реда за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Наредба № 2/2003 г. е една от малко променяните наредби през последните 14 години. Това е само четвъртата промяна.
Последната (сегашната) промяна е главно в три пункта:

 • условията и редът, установени с Наредбата, се прилагат независимо от източника на финансиране по точно нормативно определен ред;
 • изрично записана отговорност на техническия ръководител за строежите от пета категория;
 • подробно описан ред за регистриране на въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

Наредба № 2/2003 г. до сега формално се отнасяше само за строежите от първа, втора и трета категории. В алинея втора на член 177 от ЗУТ, която се отнася за тези категории, още в първите варианти беше записано, че условията и редът за въвеждането им в експлоатация се определя с отделна наредба и че тези условия и ред се прилагат за всички строежи, независимо от източника на финансиране.
В алинея трета на същия член 177 с промените от 2012 г. (ДВ, бр. 82/2012 г.) беше уточнено, че строежите от четвърта и пета категории се въвеждат в експлоатация след издаване на съответното удостоверение, без да са описани редът и условията за това и без да е уточнено, че източникът на финансиране не е от значение.
С новата промяна към чл. 1, ал. 1 се създава нова т. 2, в която се уточнява, че вече ще има изрично описани ред и условия за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории и че тези ред и условия ще бъдат задължителни, независимо от източника на финансиране.
И до сега възложители, строители и администрации процедираха по този начин по аналогия с определените ред и условия за първа, втора и трета категории, но на отделни места и в отделни случаи се получаваха отклонения, протакания и спорове. Освен това изричното уточнение относно източника на финансиране беше необходимо, защото, поне според наши наблюдения, лобито за изключения, което надви в 2003 година , още не се е успокоило.
В член 22 от Наредба № 2/2003 г., който се отнасяше за административно-наказателната отговорност, вече е записан изрично и техническият ръководител за строежите от пета категория. До сега отговорностите се отнасяха само до представителите на надзора, но за четвърта категория Това еуточнение е много важно и беше необходимо най-малко като превантивно предупреждение към ръководителите на тези строежи и техните висшестоящи работодатели.
Към Наредба № 2/2003 г. е създадена нова глава трета „а“, озаглавена „Ред за въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и издавне на удостоверение за въвеждане в експлоатация“. В чл. 19а на тази нова глава е уточнено в кои случаи и при какви условия възложителят или упълномощено от него лице отправя искане за регистрация и издаване на Удостоверение към органа, издал Разрешението за строеж и в кои случаи може да се отправят искания за въвеждане в експлоатация на етапи или части от строежите от четвърта и пета категории. Уточнено е подробно и ясно какви документи трябва да се представят, за да се реализират регистрацията и удостоверението. Описанието на необходимите документи по алинея трета на споменатия нов член 19а от Наредбата се отнася за строежите от четвърта категория. Тези документи са единадесет на брой. В алинея 4 на новия член 19а е уточнено, че 10 от тези 11 документа се отнасят и за строежи от пета категория с изключение на „окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор“.
С нов член 19б е определен седемдневен срок, в който администрацията, издала Разрешението за строеж, трябва или да издаде Удостоверението, или да предостави мотивиран писмен отказ. Седемдневният срок съществува и до сега в ЗУТ (чл. 177, ал. 3). В новия член 19б е повторено и условието от чл. 177, ал. 3, съобразно което органът, издал Разрешението за строеж, може по своя преценка да извърши проверка на място, но като спази седемдневния срок. Не е предвидена обаче изрична отговорност за неспазване на този срок, а той в практиката се спазва много рядко, което е значителна пречка за възложителите и това е предмет на постоянни недоволства.
Нов член 19в уточнява при кои обстоятелства органът, издал Разрешението за строеж, може да откаже издаване на Удостоверението. Това са обстоятелствата, изброени в чл. 178, ал. 3 от ЗУТ, както и когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано за това лице за строежите от четвърта категория и не е упражнявано техническо ръководство за строежите от пета категория.

Текстът на изменената наредба ще намерите в сп. Строителен обзор, бр. 9 от 2017 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК