Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Промени в Наредбата за приемане на строежите

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 05 Декември 2017

Нови промени в Наредбата за въвеждане на строежите в експлоатация

На 31-ви октомври 2017 в Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България ДВ, бр. 87/2017 г.)

С измененията и допълненията се уточняват (конкретизират) изискванията за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

Измененията и допълненията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите са предизвикани от промяната в Закона за устройство на територията (ЗУТ), обнародвани в бр. 13 от февруари 2017 г. на Държавен вестник. Наред с многото други промени, за които писахме подробно в бр. 1/2017 г. на „Строителен обзор“, тогава беше допълнен и текста на член 177, ал. 3 от ЗУТ, според което допълнение в Наредба № 2 трябва да бъдат определени условията и реда за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Наредба № 2/2003 г. е една от малко променяните наредби през последните 14 години. Това е само четвъртата промяна.
Последната (сегашната) промяна е главно в три пункта:

 • условията и редът, установени с Наредбата, се прилагат независимо от източника на финансиране по точно нормативно определен ред;
 • изрично записана отговорност на техническия ръководител за строежите от пета категория;
 • подробно описан ред за регистриране на въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

Наредба № 2/2003 г. до сега формално се отнасяше само за строежите от първа, втора и трета категории. В алинея втора на член 177 от ЗУТ, която се отнася за тези категории, още в първите варианти беше записано, че условията и редът за въвеждането им в експлоатация се определя с отделна наредба и че тези условия и ред се прилагат за всички строежи, независимо от източника на финансиране.
В алинея трета на същия член 177 с промените от 2012 г. (ДВ, бр. 82/2012 г.) беше уточнено, че строежите от четвърта и пета категории се въвеждат в експлоатация след издаване на съответното удостоверение, без да са описани редът и условията за това и без да е уточнено, че източникът на финансиране не е от значение.
С новата промяна към чл. 1, ал. 1 се създава нова т. 2, в която се уточнява, че вече ще има изрично описани ред и условия за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории и че тези ред и условия ще бъдат задължителни, независимо от източника на финансиране.
И до сега възложители, строители и администрации процедираха по този начин по аналогия с определените ред и условия за първа, втора и трета категории, но на отделни места и в отделни случаи се получаваха отклонения, протакания и спорове. Освен това изричното уточнение относно източника на финансиране беше необходимо, защото, поне според наши наблюдения, лобито за изключения, което надви в 2003 година , още не се е успокоило.
В член 22 от Наредба № 2/2003 г., който се отнасяше за административно-наказателната отговорност, вече е записан изрично и техническият ръководител за строежите от пета категория. До сега отговорностите се отнасяха само до представителите на надзора, но за четвърта категория Това еуточнение е много важно и беше необходимо най-малко като превантивно предупреждение към ръководителите на тези строежи и техните висшестоящи работодатели.
Към Наредба № 2/2003 г. е създадена нова глава трета „а“, озаглавена „Ред за въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и издавне на удостоверение за въвеждане в експлоатация“. В чл. 19а на тази нова глава е уточнено в кои случаи и при какви условия възложителят или упълномощено от него лице отправя искане за регистрация и издаване на Удостоверение към органа, издал Разрешението за строеж и в кои случаи може да се отправят искания за въвеждане в експлоатация на етапи или части от строежите от четвърта и пета категории. Уточнено е подробно и ясно какви документи трябва да се представят, за да се реализират регистрацията и удостоверението. Описанието на необходимите документи по алинея трета на споменатия нов член 19а от Наредбата се отнася за строежите от четвърта категория. Тези документи са единадесет на брой. В алинея 4 на новия член 19а е уточнено, че 10 от тези 11 документа се отнасят и за строежи от пета категория с изключение на „окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор“.
С нов член 19б е определен седемдневен срок, в който администрацията, издала Разрешението за строеж, трябва или да издаде Удостоверението, или да предостави мотивиран писмен отказ. Седемдневният срок съществува и до сега в ЗУТ (чл. 177, ал. 3). В новия член 19б е повторено и условието от чл. 177, ал. 3, съобразно което органът, издал Разрешението за строеж, може по своя преценка да извърши проверка на място, но като спази седемдневния срок. Не е предвидена обаче изрична отговорност за неспазване на този срок, а той в практиката се спазва много рядко, което е значителна пречка за възложителите и това е предмет на постоянни недоволства.
Нов член 19в уточнява при кои обстоятелства органът, издал Разрешението за строеж, може да откаже издаване на Удостоверението. Това са обстоятелствата, изброени в чл. 178, ал. 3 от ЗУТ, както и когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано за това лице за строежите от четвърта категория и не е упражнявано техническо ръководство за строежите от пета категория.

Текстът на изменената наредба ще намерите в сп. Строителен обзор, бр. 9 от 2017 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК