Промени в наредбата за ЗБУТ

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 22 Март 2017

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ЗБУТ

Считано от 15.11.2016 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.) в Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, са направени две на брой, но съществени изменения (допълнения), отнасящи се до Плана за безопасност и здраве.

До сега Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) не беше обвързан нормативно със съдържанието на инвестиционния проект, въпреки че по силата на чл. 9 от Наредба № 2/2004 г. беше задължителен. ПБЗ можеше да се разработва не само от проектанта, но и от координатор по безопасност и здраве в етапа на инвестиционното проектиране. По силата на този текст можеше да се предположи, че отговорният проектант няма отношение и отговорност към ПБЗ.

По силата на промяната, Планът за безопасност и здраве става задължителна част от инвестиционния проект, който се изработва в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Най-вероятно е в скоро време от МРРБ да направят съответните промени и в тази наредба. Все едно, Планът е вече съставна проектна част и за него важат всички проектни процедури, включително и оценката за съответствие по чл. 142, ал. 4 и 5 от ЗУТ.

До сега, в задължителното съдържание на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), имаше изискване за наличие на „комплексен график за последователността на извършване на СМР“. А график означава дати (срокове) за изпълнение. Нямаше как проектантът да знае организационните похвати на конкретен изпълнител, за да изработи график. Правеха се на практика проектни предположения за продължителност на видовете работи с чисто формален характер.

По силата на промяната от 15.11.2016 г. проектантът на ПБЗ няма да изработва график, а „план за последователността за извършване на СМР“ (чл. 10, т. 3). Не е уточнено дали в този план само ще се изброяват видовете работи или те ще се дефинират с количества, времетраене и съвместяване. Може да се предположи, че тази важна подробност е предоставена на възложителя на инвестиционния проект, който ще я уточни в заданието за проектиране. Във всеки случай, за да бъде извършена оценката за съответствие, ще трябва изискваната последователност да бъде обоснована.

Промяната предвижда създаването на нова алинея към чл. 10 от Наредба № 2/2004 г., в която се уточнява, че проектният вариант на ПБЗ ще трябва след издаването на разрешението на строеж да се конкретизира с дати на започване и завършване на работа на строителната площадка, както и продължителността на съответните видове СМР, т.е. графикът остава като съставка на ПБЗ, но в работния му вариант.

Казано накратко, Планът за безопасност и здраве става съставна част на инвестиционния проект. Той ще се подписва от съответния проектант, ще се съгласува с подпис от възложителя и от водещия проектант (чл. 139, ал. 3 ЗУТ) и ще подлежи на оценка за съответствие по чл. 142, ал. 4 и 5 ЗУТ. Графикът за започване, изпълнение и завършване след изработването му ще се подписва от съставителя му и ще се утвърждава от възложителя и изпълнителя. Прилагаме старите и променените текстове от Наредба №4/2004.

Досегашен текст на чл. 10:

„Чл. 10. Планът за безопасност и здраве съдържа:
1. Организационен план;
2. Строителен ситуационен план;
3. Комплексен график за последователността на извършване на СМР;
4. ...“

Нов текст (в сила от 15.11.2016 г.):

„Чл. 10. (1). Планът за безопасност и здраве съдържа:
1. Организационен план;
2. Строителен ситуационен план;
3. План за последователността на извършване на СМР.
4. ...
(2) (нова) След издаване на разрешение за строеж и сключване на договор за строителство проектантът или координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа допълва плана по ал. 1, т. 3, като включва и:
1. дата за започване на работа на строителната площадка;
2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на строителната площадка.“

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК