Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Строителната програма

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 20 Март 2017

Строителната програма

Строителната програма е един от договорните документи, който се съставя по предложение на една от договарящите страни. За нея писахме последно в бр. 2/2014 г. на сп. „Строителен обзор“. Положителните практики на взаимоотношения между възложители и строители установяват необходимостта в комплекта договорни документи да се включва и строителна програма, която служи като регулатор за контрола по изпълнение на междинните срокове и плащания.

В пълния си обем строителната програма може да съдържа:
• организационен и технологичен ред за изпълнение на отделните етапи и видове работи с междинни срокове и застъпвания (графици);
• връзките на междинни срокове със сроковете за доставка на основни материали и оборудване;
• сроковете за осигуряване на допълнителни проектни решения, детайли, разрешения и съгласувания;
• необходимостта от машини по брой и видове към определени критични дати;
• наличностите на работници по специалности (диаграма на работната сила във всеки етап на изпълнението);
• необходимите (осигурените) средства за междинно плащане за всеки междинен срок.

В съкратен вариант строителната програма може да съдържа датите на завършване на определени събития или видове работи и необходимите средства за плащане до тези дати.

В практиката строителната програма се изработва от изпълнителя в съвместно определен срок след сключване на договора и, след като се одобри от възложителя, става част от договорните документи. Одобряването на строителната програма не е формална процедура, защото строителят, който изработва първоначалния вариант залага в нея своите съображения за технологична последователност на процесите и стойностните размери на междинните плащания, а възложителят оценява целесъобразността на сроковете (етапите) и своите финансови възможности във времето.

Възложителят е заинтересован от наличието на ориентирана във времето строителна програма, за да следи по нея междинните срокове, чрез което осигурява спазването на крайния срок, и за да разчете необходимите парични средства, които ще трябва да осигурява по междинни срокове.

Строителят е заинтересован от наличието на остойностена и подписана (потвърдена) от възложителя програма, с която последният поема задължение да осигурява ресурсно междинните плащания. В практиката често се случва и двете страни поотделно да се разсейват и да предпочитат да няма програма като договорно задължение. Възложители избягват програмата, защото тя би ги задължила да осигуряват средствата по точно определени дати. Строителите не искат програмата, защото без нея по-лесно биха могли да прикриват организационни недостатъци и да получават междинни плащания за извършени, а не за завършени на етапа видове работи.

Настояването за наличие или за отсъствие на строителна програма може, в определени случаи, да бъде успешна договорна хитрина за всяка от страните, защото чрез нея може да се упражнява конкретен контрол и натиск за всевъзможни второстепенни срокове от една страна, но и да се парират всякакви допълнителни искания от друга страна. Как ще се впише всяка от страните в реализацията на програмата, зависи от това, доколко точно тя е оценила предварително ресурсните си възможности и доколко съумява да се възползва от пропуските на договорния партньор. При участието си в спорове като „помирители“ нашите екипи са установявали в това отношение слабости и на двете страни и затова най-често се стига до взаимни компромиси, за да се заличат личностни пропуски на отделни служебни лица.

Инвеститорите-възложители подписват за срокове, за които няма да имат обезпечени средства. Те не оценяват, че с това ще осигурят възможност на строители и подизпълнители да удължават крайните срокове или ще се наложи да плащат договорни неустойки, най-малко в размер на лихви.

Строителите и техните подизпълнители подписват за срокове с неосигурени ресурси, и с това ограничават възможностите си да търсят оскъпявания и компенсации.

Както вече отбелязахме, изходната база на строителната програма е графикът за изпълнение на СМР. Основните параметри на графика целят да осигурят баланс на показателите цена, срок и качество. Всяка от договарящите страни има свои специфични виждания и съображения за тези показатели. Тук типовите формуляри и нормативните заклинания отстъпват пред интереса.

Умелото съвместно съставяне на строителната програма между възложител и строител, при зачитане на техните интереси по отношение съвместяването на показателите цена, срок и качество, има едно важно следствие, което касае в значителна степен и другите участници в строително-инвестиционния процес, като консултанти, проектанти, подизпълнители, доставчици, изпитателни екипи, които при планиране на дейността си за конкретния строеж трябва да се съобразяват с приетите основни договорни параметри. Ключът за това съобразяване е у представителя на възложителя - инвеститорския контрол, който ще ги уведомява и ще им напомня за сроковете и за качеството, чрез редовно или отложено плащане, съобразно строителната програма. Но това само при условие, че са налице парите за междинните плащания в договорените срокове и лицето, упражняващо контрола е достатъчно компетентно и коректно.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК