2019 baner 2667x833-01

Новите промени в ЗУТ

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 17 Март 2017

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ

Екип СЕК - консултанти

От 07 февруари 2017 г. са в действие нови промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Законът е в сила от началото на 2001 година. За изминалите 16 години е изменян и допълван 75 пъти. Няма година без изменения и допълнения. Само в четири години (2002, 2004, 2007, 2016) е променян два пъти. През 2006 г. Парламентът е гласувал промени десет пъти, а през 2012 г. - девет.

Всяко изменение и допълнение е съобразно Европейските директиви, регламенти и практики. Всяко изменение и допълнение цели „облекчаване на административната тежест“, но практически я увеличава, защото преките изпълнители, особено в общините, вече не приемат сериозно това законотворчество и действат по свой собствен шаблон.

Последните изменения и допълнения, както се разбира от документацията, са приети набързо на заседанията на Народното събрание на 15 декември 2016 г. и на 25 януари 2017 г. Те са обособени в 50 параграфа, които предизвикват съответни промени
в още десет закона и пет наредби.


Тъй като не сме специалисти по всичките раздели на ЗУТ, в това наше изложение разглеждаме само промените, които се отнасят до проектирането, разрешенията за строителство и откриване на строителната площадка. Надяваме се, че ще улесним абонатите, поне относно тези раздели, въпреки че някои от измененията са трудно обясними.

В мотивите на вносителя на законопроекта е обяснено, че „основната цел е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повиши отговорността на об-
щинските администрации...“. Дали по отношение на проектирането и започване на строителството тази цел е постигната, ще покаже практиката, но от прочита на предлаганите текстове е видно, че съставителите на законопроекта са се постарали.

Друг въпрос е, че депутатите в последните дни от пребиваването си в Парламента са „поокастрили“ предложенията и обективно погледнато, резултатът не е впечатляващ. Интересни са все пак сравненията на текстовете от внесения законопроект
и публикувания проект. Интересни са също личностните изказвания и застъпвания на „авторитетни депутати“, от които прозират лобистки и аматьорски тенденции.
Който се интересува от подробности за проектозакона и мотивите, може да ги научи от сайта на Министерски съвет и от стенограмите на Народното събрание. Още по-интересни са фактите от обсъжданията в комисиите, но всичко това няма значение,
защото законът е налице, а „dura lex, sed lex“.

Промени в раздел “Инвестиционно проектиране”

Не е прието предложението на Министерския съвет за намаляване на броя на категориите на строежите. Остават обособените досега шест категории (чл. 137, ал. 1 ЗУТ)

В пета категория се добавят (нова буква „ж“) обекти „рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат“.

Отпада участникът “водещ проектант” (чл. 139, ал. 3), въведен в закона от началото на 2016 г.

Досегашният текст беше:

Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект, се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7. Не се
съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

Този текст е променян 4 пъти - в 2003, 2012, 2015 години и сега. Новият текст е:

Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект, се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на съответните части и от възложителя.

Отпада и определението за “водещ проектант” от чл. 162, ал. 7, което гласеше:

Водещ проектант е лицето - автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя.

Това изменение липсва в проектозакона. Наложено е от депутати, които едва ли ще бъдат такива в новия Парламент.

Уточнено е, че идейният инвестиционен проект ще може да се внася за съгласуване само, след като е получил предварителна оценка за съответствие (чл. 141, ал. 1).

Досегашният текст:

Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината.

Новият текст:

Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината, въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.

Текстът на чл. 142, ал. 2 е запазен и постановява, че идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на ПУП...

Променят се сроковете за съгласуване на идейните проекти по чл. 141, алинея 8.

Досегашният текст на ал. 8:

Съгласуването на идейния проект се извършва в едномесечен срок от постъпването на писмено искане, а в случаите по чл. 142, ал. 2 - в сроковете по чл. 144, ал. 3.

Новият текст на ал. 8:

Идейните инвестиционни проекти се съгласуват или се отказва съгласуването им от компетентния орган:
1. в едномесечен срок от внасянето им, когато предварителната оценка е изготвена по чл. 142, ал. 6, т. 1;
2. в 14-дневен срок от внасянето им, когато предварителната оценка е извършена по чл. 142, ал. 6, т. 2.

Текстовете на споменатите т. 1 и т. 2 от алинея 6 на чл. 142 с промяна на т. 2, са:

(6) Оценката за съответствие се извършва:
1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя.

Допълнително е вписана трета категория към т. 2.

Въвежда се допълнително изискване, когато идейният инвестиционен проект ще бъде основание за издаване на разрешение за строеж „върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват“ (алинея 2 от чл. 142).

Добавя се уточнение за оценяване на проектите по отношение “икономия на енергия и топлосъхранение”. За тази цел, към текста на чл. 142, ал. 11, който гласи:

(11) Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във
фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от
физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергий-
ната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.

се добавя второ изречение със следния текст:

Оценката може да се извърши и като част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2, когато регистрираната фирма консултант е вписана и в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или в състава й са включени физически лица - консултанти по енергийна ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност за строежи от пета категория.

Промени в раздел “Разрешаване на строителството”

Ново уточнение за необходимите документи за издаване на разрешение за строителство. Досега беше необходимо проектите да се представят в три копия на хартиен носител. Промяната на чл. 144, ал. 1, т. 3 изисква две копия - на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях ще се определят с Наредба № 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Това означава, че ще бъдат извършени съответни допълнения в Наредба № 4.

Нова алинея към чл. 144 с уточнение за документите, които се изискват за издаване на разрешение:

(6) За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост.

Нова редакция на ал. 1 и 2 от чл. 145 относно реда за съгласуване и одобряване на проектите.

Съществуващ тект:

Чл. 145. (1) Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района). Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.
1. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие и благоустройството за:
а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти;
в) републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии;
3. отменена.
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция - за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Нов текст:

Чл. 145. (1) Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от:
1. главния архитект на общината (района);
2. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
3. министъра на регионалното развитие и благоустройството за:
а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти;
в) републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнасят за обекти на тази агенция - за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
(2) Съгласуването на инвестиционните проекти по ал. 1 се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на застрояването и устройствените показатели.

Отменен е текстът на ал. 2 от чл. 148, който позволяваше в градовете с районно деление с решение на Общинския съвет да се дават права на главния архитект на район да издава разрешения за строителство.

Промен е текстът на чл. 153, алинеи 2 и 3, относно валидността на издадените разрешения и се добавят нови алинеи 4, 5, 6, 7, 9 и 10.

Съществуващ тект:

(2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок от 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. Това се установява писмено от органа, който го е издал.
(3) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.
(4) При презаверяване на разрешението за строеж в случаите по ал. 2 и 3 се заплаща 50 на сто от предвидената такса по общия ред.
(5) Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 в 14-дневен срок от съобщението.

Нов текст:

(2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и
2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.
(3) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж.
(4) Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок по ал. 2. Презаверяването на разрешението за строеж се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Презаверяването на разрешението е административна услуга, която се извършва еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
(6) Презаверяването на разрешението за строеж в случаите по ал. 2, т. 1 подновява срока за започване на строителството, а презаверяването на разрешението за строеж в случаите по т. 2 и 3 подновява срока за завършване на строителството.
(7) В случаите по ал. 2, т. 1 презаверяването се извършва след служебна проверка за съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството.
(8) (предишна ал. 4) При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.
(9) Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството.
(10) Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.
(11) (предишна ал. 5) Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 в 14-дневен срок от съобщаването.

Отменя се изискването несъществените отклонения от одобрения инвестиционен проект да се съгласуват с водещия проектант на обекта. Този участник отпада по промяната на чл. 139, ал. 3, цитирана по-горе.

Въведена е допълнителна процедура за одобряване на плана за безопасност и здраве (ПБЗ) и за третиране на строителните отпадъци чрез добавяне на нов член в закона - чл. 156 б, който гласи:

Чл. 156б. (1) Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината:
1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците;
2. план за безопасност и здраве.
(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на отпадъците.
(3) Планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му.
(4) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по ал. 1 се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община.
(5) Одобрените планове по ал. 1 губят правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването им строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие.

Промени в раздел “Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво”

Променен е текстът на чл. 157, ал. 2, относно процедурата по откриването на строителната площадка. Този текст се променя за седми път от 2001 г. и все с цел облекчаване на възложителите. Състои се от две изречения.

Съществуващ текст:

(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.

Нов текст:

(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта.

Допълва се процедурата по осигуряване присъствието на служител от общинската администрация при откриването на строителната площадка с две нови алинеи към чл. 157.

Текстът на тези алинеи е:

(5) За съставяне на протокола по ал. 4 лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му.
(6) Служителят по чл. 223, ал. 2 е длъжен да се яви на определената в искането по ал. 5 дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК