2019 baner 2667x833-01

Минималната часова ставка за 2014 година е 2,50 лева

Автор: _, публикувано на 30 Юли 2014

Минималната часова ставка за 2014 година е 2,50 лева

Минималната часова ставка за дейностите от отрасъл Строителство е необходима за бенефициентите и участниците на/в обществените поръчки.

В Закона за обществените поръчки, чл. 56, алинея първа е записано:

„Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
.................
11. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5;
.................“

В §1, точка 12 от ДР ЗОП е уточнено:

„12. „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
...............“

Подразбира се, че ако липсва тази декларация или ако се установи, че кандидатът оферира с по-ниска часова ставка, той ще бъде отстранен от участие.

Производствените работници в строителството са в двете квалификационни групи:
– квалифицирани работници и
– работници, неизискващи професионална квалификация.

Техният минимален осигурителен доход за 2014 г., определен в Приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 от Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. (ДВ, бр. 106/10.12.2013 г.) е:

MCS tablica

Изчислението на минималната часова ставка е при предположено съотношение на квалифицирани към неквалифицирани 1:1. Подробности са поместени в „Строителен обзор“ бр. 11/2008 г.

Специално за сгради и съоръжения минималната часова ставка се променя от 2,39 лв. за годините 2010, 2011, 2012 и 2013 г. на 2,50 лв. за 2014 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК