Абонамент 20202020 baner 990x340

Основни правила при договаряне на проектиране, надзор, строителство, ремонти и доставки

Автор: инж. Йордан Божков, публикувано на 11 Септември 2013

Основни правила при договаряне на проектиране, надзор, строителство, ремонти и доставки

(съветите на СЕК към договарящите се страни преди да подпишат договор)

1. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на закона.

2. Ако страните са сключили предварителен договор, всяка от тях може да предяви иск за сключване на окончателния договор.

3. Нищожни са договорите, които противоречат на закона. Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните й части.

4. Всеки е длъжен да поправи вините, които виновно е причинил другиму (чл. 44 от ЗЗД).

5. Срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последният месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.
Срокът, който се брои по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.
Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва с първия следващ присъствен ден. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден, както и денят на изтичането на срока не се броят (чл. 72 от ЗЗД).

6. Писмените изявления и съобщения от каквото и да било естество се считат за извършени в срока, ако са предадени по пощата, факса, по телефона или с радиограма до изтичането на двадесет и четвъртия час от последния ден на срока.
Под начало на месеца се разбира първото число, под среда на месеца - петнадесетото число, и под край на месеца - последният ден на месеца.

7. С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчка на другата страна, а последната да изплати възнаграждение (чл. 258 от ЗЗД).

8. Ако не е уговорено друго, изпълнителят е длъжен да изработи поръчаното със свои средства (чл. 259 от ЗЗД).

9. Изпълнителят е длъжен да предупреди веднага другата страна, ако даденият му проект или доставеният му материал е неподходящ за правилното изпълнение на работата, и да иска извършване на нужните промени в проекта или доставяне на подходящ материал. Ако другата страна не стори това, изпълнителят може да се откаже от договора. Ако изпълнителят не направи това предупреждение, той отговаря пред другата страна за причинените є вреди (чл. 260 от ЗЗД).

10. Изпълнителят е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното или предвиденото в договора предназначение. Изпълнителят, който извършва работата със свой материал, отговаря за доброто качество. Когато няколко лица са се задължили да извършат общо една работа, те отговарят солидарно, ако не е уговорено противното (чл. 261 от ЗЗД).

11. Поръчващият (инвеститорът) може да проверява изпълнението на договора във всяко време, стига само да не пречи на изпълнителя. Ако стане явно, че изпълнителят няма да може да изпълни в срок работата, или че няма да я изпълни по уговорения или надлежен начин, поръчващият може да развали договора, като има право на обезщетение по общите правила (чл. 262 от ЗЗД).

12. Рискът от случайно погиване или повреда на материала се понася от страната, която го е дала, ако другата страна не е в забава (чл. 263 от ЗЗД).

13. Поръчващият (инвеститорът) е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа. При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците. Ако не направи такива възражения, работата се счита приета (чл. 264 от ЗЗД).

14. Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска:

• поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
• заплащане на разходите, необходими за поправка, или съответно намаление на възнаграждението.

Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора.

15. Поръчващият трябва да заплати възнаграждението за приетата работа. Ако възнаграждението е уговорено по единични цени, размерът му се установява при приемането на работата. Ако през време на изпълнението на договора надлежно определената цена на материала или на работната ръка бъде изменена, възнаграждението съответно се изменя, макар да е било уговорено изцяло. За приемането и за плащането на работи от страна на държавни учреждения важат съответните наредби, ако има такива (чл. 266 от ЗЗД).

16. Ако изпълнението на работата стане невъзможно вследствие причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение. Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за поръчващия, изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение. Изпълнителят има право на възнаграждение, ако изпълнението на работата е станало невъзможно изцяло или отчасти вследствие негодността на материала или на проекта, дадени от поръчващия, и изпълнителят своевременно го е предупредил (чл. 267 от ЗЗД).

17. Ако има основателни причини, поръчващият може да се откаже от договора, макар изпълнението да е започнало, като заплати на изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата (чл. 268 от ЗЗД).

18. Преддоговорната подготовка е комплекс от действия на страните, които обхващат много време, проучвания и процедури. Основното правило е да не се пристъпва към договор, преди договарящите се да бъдат наясно по всички проблеми и евентуални изненади.

Повече - в книгата на СЕК „Договарянето - хитрини и капани”

Текстовете на примерните договори за строителство, проектиране и надзор от книгата "Договарянето - хитрини и капани" са в изданието Примерни договори на CD.

Книгата "Договарянето - хитрини и капани" е налична и в комплект с Примерни договори на CD.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК