2019 baner 2667x833-01

Акт образец 16 не е достатъчен, за да се ползва строежа

Автор: екип СЕК, публикувано на 04 Февруари 2013

По градове, села и квартали се набиват в очи реклами за строежи с акт 16. В различните средства за осведомяване отговорни фактори и журналисти се позовават на акт 16, за да съобщят или да се похвалят, че определен строеж е напълно завършен и напълно годен за експлоатация. А в действителност, погледнато нормативно, това не е вярно. Някои не знаят какво точно означава този документ, други ползват инерцията от преди десетилетия, а трети просто злоупотребяват или направо лъжат с користна цел.

Наличието на акт 16 не означава, че строежът е готов за експлоатация.

Преди 12 години (януари 2001 г.), когато излезе ЗУТ, в неговия член 177, алинея втора беше записано:

(2) Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Тази наредба е със заглавие Наредба № 2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария. В нейния чл. 2 е записано:

Чл. 2. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор за строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от държавна приемателна комисия (ДПК), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с предложение за издаване на разрешение за ползване.

По нататък, в Наредба № 2/2003 г. е описан реда за подаване на искане за издаване на разрешението.

От цитираните текстове става очевадно, че акт обр. 16, за който се споменава всеки ден по вестници, телевизии и сайтове е всъщност протокол обр. 16, с който се установява от комисията дали строежът е годен за експлоатация, без това да означава, че е налице разрешение за ползване и без да е гаранция, че разрешението непременно ще се издаде от съответния държавен орган.

В образеца на Протокол 16 съществува възможност да се опишат недовършени видове работи и възможност приемателната комисия да препоръча издаване на разрешение за ползване след изпълнението на формулирани от нея "ограничителни условия" при определени обстоятелства и срокове.

По-голямата част от обявяваните за продажба строежи с акт 16 са с наличие на Протокол обр. 16, в които има записани "ограничителни условия", които възпрепятстват издаването на разрешение за ползване.

Преди 2001 г., т. е. преди ЗУТ, протокол обр. 16 също не беше окончателният документ, но това се премълчаваше и рядко се говореше за разрешението. Сега е невъзможна експлоатация без разрешение, защото се допуска записването на споменатите "ограничителни условия" и защото е възможно да има и други причини извън обхвата на Наредба №2/2003 г., които да препястват разрешението за ползване. А такива причини не само, че не са изключение, но се „появяват” често.

Описаното до тук се отнася за строежите от първа, втора и трета категории. За строежите от четвърта и пета категории положението е още по-сложно, защото при тях не се съставя Протокол обр. 16. Примамката в обявите, че имат такъв е напълно несъстоятелна. Това са жилищни и смесени сгради с височина до 15 метра, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 5000 кв. м., производствени сгради с капацитет до 100 работни места и т. н.

За тях общинската администрация издава удостоверение за въвеждане в експлоатация след изпълнение на определени условия и след проверка на място. При проверките на място, особено до последната промяна на ЗУТ, се установяваха почти винаги причини, поради които регистрацията и издаването на удостоверения се забавяха. С промяната в ЗУТ, с което се въведе задължителният авторски надзор на проектантите, се предполага, че нерегламентираните проектни промени ще намалеят, а задължението проектантът да подписва и всеки акт обр. 12 ще внесе повече респект и в строителите и в собствениците-възложители, които налагаха на техническите ръководители необосновани проектни промени. Освен това и проверките ще бъдат по-редки, предвид гаранцията, която осигуряват подписите на проектантите.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК