Абонамент 20202020 baner 990x340

Наредбата за строителните отпадъци

Автор: екип СЕК, публикувано на 22 Януари 2013

На 13 ноември 2012 г. влезе в сила Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 11 ноември 2012 г. Пълният текст на наредбата поместихме в миналия - брой 10 на сп. „Строителен обзор”. Коментар не написахме там, защото ни трябваше време да проумеем сложността на текстовете.

Досега не знаехме, че строителните отпадъци се управляват. Все сме си мислели, че се изхвърлят, кой където намери, без да го хванат. Строителите даже не знаеха какво точно е „строителен отпадък”, а възложи телите изобщо не се интересуваха от подобен проблем. Знаехме за спорове относно плащането за почистване на площадката и изхвърляне на отпадъците. Давали сме и тълкувания по подобни спорове. Но, времето си върви, светът се променя, ЕС бълва директиви и регламенти, които трябва да се изпълняват. Така, неусетно се стигна и до управлението на отпадъците и до големите глоби, записани в ЗУО.

Новата НУСОВРСМ е малко трудна за осмисляне, но ще трябва да се изпълнява и затова, след като я поразучихме, изваждаме синтезирано налагащите се предупреждения към нашите абонати, участници в строителния процес.

Ако възложители, строители, надзорници и проектанти не се запознаят навреме с отговорностите си, възникващи от изискванията на наредбата, всеки от тях поотделно, в определен етап от изпълнението на строежа, може да понесе сериозни санкции. Изискванията, записани в наредбата, са по Регламент на ЕС - т.е. закон, задължителен за всички участници, и няма как изпълнението да се отменя и проточва. За значителна част от изисквания та са определени по-късни срокове за влизане в сила, за да се осигури възможност за подготовка.

Възложители, които договарят проектиране или премахване на строежи през 2013 г., трябва да предвидят в заданието изработването на план за управление на строителните отпадъци. Планът за управление на строителните отпадъци става задължителна част на строителните книжа, необходими за получаване на Разрешение за строеж. От началото на 2014 г. няма да може да се започва или премахва строеж, ако не е налице въпросният план.

Проектантите на строежи или премахвания ще трябва да обучат свои правоспособни лица, които да придобият квалификация за изработване на планове за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Така беше с плановете по ЗБУТ, изработването на които е вече рутинна дейност.

Консултантите-надзорници, оценявайки инвестиционните проекти, ще дават оценка и за ПУСО. А за да дадат оценка, ще трябва да са съответно обучени.

Строителите, в т.ч. разрушителите, ще трябва да имат готовност да актуализират ПУСО и да провеждат предвидените мероприятия за изпълнението му. Тук влизат задълженията по чл. 7 от наредбата за задължително „разделяне на строителните отпадъци по вид, с оглед последващо материално оползотворяване”, за предаване на упълномощените лица или за превозване до правоимащите площадки.

Срокът за подготовката на ПУСО не е малък, но това трябва да става в обсега на инвестиционния проект. Наредбата не предвижда „заварени строежи”, откъдето се подразбира, че ще се прилага за започващите дейности по изграждане или разваляне от началото на 2014 г. Ако дотогава не излезе тълкувание, че изискванията за ПУСО се отнасят и за започнати преди това строежи. Дано това не се случи, защото бъркотията ще бъде неописуема.

Планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО) ще включва:

1. Данни и описание на обекта, от който ще произхождат отпадъците. По-подробно се описват данните за развалените обекти. За тази цел ще бъде необходим детайлен проект;

2. Прогноза-изчисления за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване. Има в наредбата образец за резултатите от изчислението на прогнозата, но засега не е ясно дали ще има типова методика или всеки проектант ще се справя сам, в зависимост от конкретните особености и характеристики на обекта. Прогноза се подписва от проектант и консултант и се одобрява от възложителя;

3. Прогнозен план за вида и количествата на продуктите от оползотворени СО, които ще се влагат в строежа, също подписан от проектант, консултант и възложител;

4. Мерки, които строителят (разрушителят) трябва да съблюдава при изпълнението за предотвратяване на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране или отправяне към пунктове за рециклиране, оползотворяване в обратни насипи, евентуално обезвреждане и т.н.

След като е налице одобрен ПУСО, „в процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж”, възложителят определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци.

Предвидено е в наредбата (чл. 6, т. 2) задължение на възложителя да предвиди в договора отговорности на/за участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

В НУСОВРСМ (чл. 8) е записано задължение на възложителя по чл. 160 ЗУТ и на възложителите на дейности по премахване на строежи да изготвят транспортни дневници с информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването. Това задължение би трябвало да се прехвърля на изпълнителите, но засега текстът го отправя към възложителите.

Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи са задължени (чл. 9) след завършване да изготвят отчет за изпълнение на ПУСО по образец. Не е изяснено на кого и за каква цел ще служи този отчет. Не е и лесно да се изработи.

Написахме този коментар колективно, защото считаме, че го дължим на нашите абонати. Никой от редакционния екип не пожела сам да коментира нещо, което е неясно и реално неизпълнимо в обектови условия и квалификация. За разлика от други подобни наредби, в НУСОВРСМ не е записано кой дава тълкувания. А тълкувания, и даже промени, ще бъдат необходими. В противен случай изпълнението ще бъде формално. Имаме съмнения, че при съставянето на наредбата е подходено твърде механично - записани са изискванията на съответната колегия от ЕК, без да е съобразена практиката по прилагане на ЗУТ и другите действащи нормативи по нашите строежи. Очакваме, че проектанти, консултанти и възложители ще имат въпроси и предложения. Готови сме да обобщаваме и да търсим отговори колективно, въпреки че засега не знаем точния адресат.

Напомняме на възложители и проектанти, че срокът за влизане на наредбата в действие е привидно дълъг. Заданията за проектиране и договорите за проектиране на строжите, които започват от януари 2014 г. се подготвят и сключват сега.

Има едно утешение - наредбата няма да се прилага за строежи с РЗП до 300 m2; реконструкция на сгради до 500 m2; промяна на предназначението на строежи до 500 m2; премахване на сгради до 100 m2. Изключението е само за сгради, от където се подразбира, че например за демонтажа на уличен етернитов водопровод трябва да се изработи и одобри ПУСО; да се определи отговорно лице по чл. 6, т. 1; да се изготви и попълни Дневник на СО; да се изготви, подпише и одобри отчет по чл. 9(1) и т.н.

Напомняме накрая, че глобите за неизпълнение са в големи размери.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК