Абонамент 20202020 baner 990x340

Регионална политика

Градоустройствени норми и правила за спортните сгради и съоръжения и комплекси

Публ., БСА, бр. 11-12/76 г.; попр., кн. 8/80 г.

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

Обн., ДВ, бр. 63/1995 г., последни изменения ДВ, бр. 36/2008 г.; изм., бр. 9 и 95/2011 г.

Закон за регионалното развитие

Обн, ДВ, бр.50/2008 г..; изм, ДВ, бр. 47, 82 и 93/2009 г.; бр. 82/2012 г.; изм., бр. 66/2013 г.; изм., бр. 22 и 98/2014 г.; изм., бр. 9 и 14/2015 г.; изм. и доп., бр. 15/2016 г.; бр. 13/2017 г.

Закон за управление на етажната собственост

Обн., ДВ, бр.6/2009 г.; бр. 15/2010 г.; бр. 8 и 57/2011 г.; бр. 82/2012 г.; бр. 66/2013 г.; бр. 98/2014 г.; бр. 26 и 43/2016 г.

Закон за устройството и застрояването на Столичната община

Обн., ДВ, бр. 106/2006 г.; изм., бр. 41/2007 г.; бр. 19, 92 и 102/2009 г.; бр. 82/2012 г.

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Обн., ДВ, бр. 48/2007 г.; изм, ДВ, бр.36 и 67/2008 г..; бр. 19, 82 и 92/2009 г.; бр. 45 и 82/2012 г.; бр. 27, 28, 66 и 105/2013 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 40 и 98/2014 г.; изм., бр. 9, 61 и 101/2015 г.; бр. 20 и 36/2016 г.

Методически указания за задачите, устройството и работата на архитектурно-градоустройствените комисии при общините

Обн., БСА, бр. 3-4/1997 г.

Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Обн., ДВ, бр. 26/2009 г.

Наредба № 13/2001 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Обн., ДВ, бр. 69/2001 г.; изм. и доп., бр. 20/2014 г.; изм. и доп., бр. 65/2016 г.

НАРЕДБА № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

Обн., ДВ, бр. 85/2012 г.

Наредба № 6/18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

Обн., ДВ, бр. 78/2009 г.

Наредба № 7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Обн., ДВ, бр. 3/2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63/2005 г.; изм., ДВ, бр.41/2008 г.; изм. ДВ, бр. 76/2012 г.; бр. 21/2013 г.

Наредба № 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Обн., ДВ, бр. 57/2001, изм. бр. 68/2004 г.отпечатано заедно с приложенията в БСА бр. 6-7/2004 г;. изм. ДВ. бр. 51/2005 г.; изм. с Решение № 8787/2008 г. на ВАС - ДВ, бр. № 66/2008 г.; изм.и доп., бр. 22 r 56/2014 г.; изм., бр. 11/2015

Наредба № РД-02-20-08/11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Обн., ДВ, бр. 40/2012 г.

Наредба № РД-02-20-6/2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Обн., ДВ, бр. 37/2012 г.; изм., бр. 69/2012 г.; изм. и доп., бр. 82/2013 г.; доп., бр. 53/2015 г.; изм., бр. 69/2015 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК