Абонамент 20202020 baner 990x340

Енергетика и енергийна ефективност

Закон за енергетиката

Обн., ДВ, бр. 107/2003 г.; последни изменения ДВ, бр. 35, 41, 42, 82 и 103/2009 г.; бр. 54 и 97/2010 г.; бр. 35 и 47/2011 г.; бр. 38, 54 и 82/2012 г.; бр. 15, 20, 23, 59 и 66/2013 г.; изм., бр. 98/2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 48 и 56/2015 г.; изм. и доп., бр. 42, 47 и 105/2016 г.

Закон за енергийната ефективност

Обн., ДВ, бр. 35/2015 г.; изм. и доп., бр. 105/2016 г.

Закон за енергията от възобновяеми източници

Обн, ДВ, бр .. 35/2011 г ;. . изм . и доп, ДВ, бр. 29 и 54/2012 г; бр 15,  59, 68 и 109/2013 г .; бр. 33 и 65/2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100/2015 г.

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

Приложение към  ПМС 36/15.02.2013 г. - Обн., ДВ, бр. 17/2013 г.

Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85/2009 г.; изм. - ДВ, бр. 27/2015 г.)

Обн. ДВ. бр.5/2005 г.; изм., ДВ, бр. 85/2009 г.; попр., бр. 92/2009 г.; изм. бр. 2/2010 г.; изм. и доп., бр. 80/2013 г.; доп., бр. 93/2013 г.; изм. и доп., бр. 27/2015 г.

Наредба № 15/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Обн., ДВ, бр. 68/2005 г.; попр., бр. 78/2005 г.; изм., бр. 20/2006 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 6/2016 г.

Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Обн., ДВ, бр. 10/2016 г.

Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Обн., ДВ, бр. 10/2016 г.

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършван

Обн., ДВ, бр. 81/2016 г.

Наредба № РД-16-347 за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Обн., ДВ, бр. 28/2009 г.

Наредба № РД-16-301 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за прид

Обн., ДВ, бр. 27 / 2014 г.

Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници

Обн., ДВ, бр. 10/2009 г.

Наредба № РД-16-317/27.02.2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобно

Обн., ДВ, бр. 24/2013 г.

Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и закона за енергията от възобновяеми източници

Обн., ДВ, бр. 14/2012 г.

Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради

Сп. "Строителен обзор", бр. 11/2005 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК